3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT