217 công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 an toàn, nhưng vẫn còn bị cô lập

27 công nhân tự cắt rừng, thoát khỏi nơi cô lập ở thủy điện Đắk Mi 2.
27 công nhân tự cắt rừng, thoát khỏi nơi cô lập ở thủy điện Đắk Mi 2.
27 công nhân tự cắt rừng, thoát khỏi nơi cô lập ở thủy điện Đắk Mi 2.
Lên top