16 hộ gia đình không chịu di tản, Khánh Hòa phải cử lực lượng ứng cứu