10 năm thực hiện Dự án “Hỗ trợ trẻ thuộc gia đình đa văn hóa về thăm quê ngoại”: 284 gia đình Việt – Hàn được về thăm quê