Việt Nam sản xuất “phiên bản Việt” của súng tiểu liên Mỹ?