Súng máy của tiêm kích T-50 thử nghiệm sức mạnh hỏa lực