Sức mạnh tàu ngầm Quận vương Vladimir chứa "kho tên lửa" của Nga