Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quân đội Anh trang bị thiết bị do thám chuồn chuồn bay