Nhà sản xuất súng AK-47 huyền thoại mở cửa hàng... thời trang ở sân bay