Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga tham gia phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5 cùng Ấn Độ