Nga phát triển súng điện từ hạ gục máy bay không người lái

Súng Stupor
Súng Stupor