Nga bắt đầu giao xe tăng T-90 cho Iraq

Xe tăng T-90S
Xe tăng T-90S