Mỹ chế tạo quân phục “Người sắt”, biến người lính thành siêu nhân