MiG-35 trang bị “mắt thần” theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu