Lockheed Martin nhận hợp đồng nghiên cứu máy bay bội siêu thanh