Dàn chiến xa Pháp rầm rập chuẩn bị cho lễ duyệt binh Quốc khánh