Ấn Độ sản xuất hàng loạt trực thăng chiến đấu hạng nhẹ