Ấn Độ hoàn tất thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp