VPBank phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp: “NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP”