Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tuyển dụng nghiên cứu viên và thực tập sinh