Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông báo tổ chức sơ tuyển công chức năm 2016