Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

USAID - Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Chính Phủ Mỹ Tại Việt Nam Tuyển Dụng Biên Dịch - Phiên Dịch Viên 2016