UBND huyện Kông Chro, Gia Lai thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2016