Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016