Trung tâm Y tế huyện Kon Plong, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016