Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức