Trung tâm thương mại Lotte tuyển nhân vIên quầy dịch vụ khách hàng và nhân viên phát thanh (HN)