Trung Tâm Tham Vấn, Nghiên Cứu Và Phát Triển Cộng Đồng (CoRE) Tuyển Tình Nguyện Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (HN)