Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phục Vụ Cộng Đồng (CSIP) Tuyển Dụng Trợ Lý Giám đốc, Cán Bộ Truyền Thông Và Thực Tập Sinh Truyền Thông 2016