Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt thông báo tuyển dụng lao động