Tổ Chức Phi chính Phủ VECO Tuyển Dụng Event Officer Ngắn Hạn (HN)