Tổ Chức Phi Chính Phủ Good Neighbors International (GNI) Tuyển Dụng Design, Monitoring And Evaluation Officer Tháng 2/2017 (PartTime) - HN