Thực tập sinh kiểm toán - Cơ hội duy nhất trong năm ra nhập Mazars Việt Nam