Tại sao nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên nộp đơn xin việc viết tay?