Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2016