Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình