Ôm mộng lương tháng hơn chục triệu khi xin việc, ai tuyển ?