Người lao động cần việc nhẹ, lương cao, doanh nghiệp khó tuyển