Mercedes Benz Vietnam tạo cơ hội việc làm cho thực tập sinh