MASSP 2017 Trại Hè Toán Và Khoa Học Do Các Sinh Viên MIT Tổ Chức Tuyển Thành Viên (HN)