LeGroup Tuyển Dụng Nhân Viên QC, Nhân Viên Phiên Biên Dịch Và Nhiều Vị Trí Khác 2016