IIG Việt Nam - Chi nhánh HCM tuyển 500 CTV Giám thị