GPA Việt Nam thông báo tuyển dụng Quản trại cho chương trình “Outdoor leadership Camp“