Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự Án Nhạc Kịch Les Misérable Vietnam Tìm Kiếm Đội Ngũ Biểu Diễn Năm 2017 (HN)