Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú thông báo tuyển dụng lao động năm 2017