Công Ty Ceva Logistics Vietnam Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Thực Tập Sinh (Mức Lương 150-250 USD) - HCM