Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Công Nghệ Thông Tin Tại Nhật Bản Với Chương Trình HDE Global Internship 2017 (Trợ Cấp 150.000 JPY/Tháng)