CMC Corporation tuyển dụng chuyên viên chiến lược 2016