Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự 2017 Của Công ty TNHH Parkson Vietnam (HCM)