Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016